Description

The KwaZulu-Natal Map product has six maps as below.

  • KwaZulu-Natal Locations on South Africa province map and district map
  • KwaZulu-Natal Province boundary
  • KwaZulu-Natal map with Districts
  • KwaZulu-Natal map with Municipalities
  • eThekwini (Durban) Municipality with 110 wards
  • The Msunduzi Municipality with 39 wards

KwaZulu-Natal is one of South Africa’s nine provinces, which are Eastern Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, North West, Northern Cape, and Western Cape. You can also check our South Africa Map bundle with 9 provinces and 14 municipalities.

KwaZulu-Natal Map of province has 11 districts, which are Amajuba, eThekwini, iLembe, Sisonke, Ugu, Umgungundlovu, Umkhanyakude, Umzinyathi, Uthukela, Uthungulu, and Zululand.

KwaZulu-Natal Map of province has 44 Municipalities, which are Abaqulusi, Alfred Duma, Big Five Hlabisa, Dannhauser, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, eDumbe, Emadlangeni, Endumeni, eThekwini, Greater Kokstad, Impendle, Inkosi Langalibalele, Jozini, KwaDukuza, Mandeni, Maphumulo, Mfolozi, Mkhambathini, Mpofana, Msinga, Mthonjaneni, Mtubatuba, Ndwedwe, Newcastle, Nkandla, Nongoma, Nqutu, Okhahlamba, Ray Nkonyeni, Richmond, The Msunduzi, Ubuhlebezwe, Ulundi, Umdoni, Umhlabuyalingana, uMhlathuze, uMlalazi, uMngeni, uMshwathi, uMuziwabantu, Umvoti, Umzimkhulu, Umzumbe, and uPhongolo.

Ward maps of two metropolitan municipalities

eThekwini (Durban) ward map for this metropolitan with 110 wards.

The Msunduzi Municipality ward map for this metropolitan municipality with 39 wards.